Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Надлежности

Законом о енергетици („Службени гласник РС" бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12), утврђене су надлежности, права и обавезе енергетских субјеката у области обновљивих извора енергије

 
Обавезе јавног снабдевача

ЕПС Снабдевање, као јавни снабдевач, је у оквиру Подстицајних мера за коришћење обновљивих извора за производњу електричне енергије, обавезан да откупљује електричну енергију од повлашћених произвођача, уз преузимање балансне одговорности.

Цене по којима се откупљује електрична енергија, као и период откупа, доноси Влада РС.

Јавни снабдевач је дужан да откупи електричну енергију од повлашћеног произвођача на
основу уговора о откупу електричне енергије у складу са овим законом и прописима донетим
на основу овог закона.

На захтев енергетског субјекта који је стекао привремени статус повлашћеног произвођача
јавни снабдевач је дужан да у року од 30 дана од дана подношења захтева закључи
предуговор о откупу електричне енергије.

Јавни снабдевач није дужан да закључи уговор о откупу електричне енергије од
повлашћеног произвођача у складу са предуговором из става 3. овог члана ако енергетски
субјект не стекне статус повлашћеног произвођача у складу са овим законом.

Средства за подстицај обезбеђују крајњи купци плаћањем посебне накнаде за подстицај која
се плаћа уз рачун за приступ преносном, односно дистрибутивном систему и посебно се
исказује.

Јавни снабдевач је дужан да најкасније до краја фебруара сваке године објави
детаљан извештај о прикупљеним и утрошеним средствима за накнаду за подстицај
производње повлашћених произвођача електричне енергије у претходној години, који
нарочито треба да садржи назив повлашћеног произвођача, његову производњу, колико
је од ког повлашћеног произвођача откупљено, а колико је плаћено накнаде по сваком
повлашћеном произвођачу.

 

Надлежности Mинистарства енергетике

Влада РС, односно Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, сходно Закону о енергетици има следећа овлашћења која укључују:

 • доношење Националног акционог плана којим се утврђују циљеви за коришћење обновљивих извора енергије;
 • услове стицања статуса повлашћеног произвођача електричне и топлотне енергије;
 • утврђивање подстицајних мера за коришћење обновљивих извора за производњу електричне енергије (тзв. feed in-тарифа);
 • а;
 • садржину и трајање предуговора и уговора о откупу електричне енергије од повлашћених произвођача;
 • начин обрачуна накнаде за подстицај
 • расподелу средстава по том основу и
 • издавање енергетске дозволе за изградњу објекта:
  • за производњу електричне енергије снаге 1 MW и више,
  • за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у термоелектранама - топланама електричне снаге 1 MW и више и укупне топлотне снаге 1 MWt и више,

 

Надлежности Aгенције за енергетику

Агенција за енергетику је надлежна за издавање и одузимање лиценце за обављање делатности производње електричне енергије и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије.

Лиценца је потребна ако је укупна одобрена снага прикључка електране:

 • преко 1MW - за производњу електричне енергије;
 • преко 1 MW укупне електричне и преко 1 MWt укупне топлотне снаге - за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у термоелектранама - топланама