Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Законска регулатива

 

Зaкoн o eнeргeтици

Директива 2009/28ЕЗ

Одлука Министарског савета (Decision 2012/04/MC - EnC on the implementation of Directive 2009/28/EC and amending Article 20 of the Energy Community Treaty)

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године („Службени гласник РС", број 44/2005);

Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије (НАПОИЕ) („Службени гласник РС", број 53/2013)

Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије („Службени гласник РС", бр. 8/2013, 70/2014)

Уредба о подстицајним ценама (Службени гласник РС 56/2016)

Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије („Службени гласник РС", број 8/2013)

Уредба о начину обрачуна и начину расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник РС", број 8/2013)

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2014. години („Службени гласник РС", број 3/2014)

Правилник о ближим условима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе, као и о условима за давање сагласности за енергетске објекте за које се не издаје енергетска дозвола („Службени гласник РС", број 60/2013);

Правилник о гаранцији порекла електричне енергије произведене из ОИЕ („Службени гласник РС", број 24/2014);

Правилник o утврђивању стандардних модела уговора и предуговора о откупу укупног износа произведене електричне енергије („Службени гласник РС", бр. 62/2013, 10/2014)


Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС", број. 56/2016).

 

Уредба о измени уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС", број. 60/17) 

​ 

Уредба o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС", број 56/2016)


Уредба о изменама и допунама уредбе о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС", број 60/17)


Уредба o уговору о откупу електричне енергије („Службени гласник РС", број 56/2016)


Уредба о изменама уредбе о уговору о откупу електричне енергије („Службени гласник РС", број 61/17)


Модел уговора о отукупу електричне енергијe („Службени гласник РС", број 61/17)​


Прилог уз модел уговора о откупу електричне енергије


(STEP IN AGREEMENT)