Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Питања и одговори

 

1. Када доспева за плаћање рачун за домаћинства?

Одговор:

Како би се купцима изашло у сусрет и омогућила редовност плаћања уз попуст од 5%, датум доспећа рачуна ЈП ЕПС је 28. у месецу за претходни месец.2. Где се подноси приговор на рачун?

Одговор:

Приговор на рачун може се поднети писаним путем, дописом или лично на шалтеру надлежне дистрибуције (адреса је наведена на рачуну као „адреса за приговоре“).

Приговор на обуставу испоруке електричне енергије такође се може поднети на адреси за приговоре која је наведена на рачуну.3. Да ли се може променити адреса за достављање рачуна?

Одговор:

Купац може добијати рачуне на жељену адресу, тако што ће се захтевом обратити службама у надлежној дистрибуцији - писаним путем или лично. Том приликом купац је у обавези да назначи ЕД бројеве места мерења и адресу на коју жели да добија рачуне.4. Да ли се неке ставке на рачуну плаћају и када нема потрошње?

Одговор:

Купац сваког месеца плаћа тарифе - „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунску снагу“, без обзира на то да ли је на мерном месту остварена потрошња електричне енергије или не. Наведено је предвиђено Методологијом за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. На поменуте ставке обрачунава се акциза и ПДВ, а за неизмирење обавеза обрачунава се затезна камата.5. Како се проверава стање на рачуну?

Одговор:

Купци, за сва подручја ЈП ЕПС, стање на рачуну проверавају посредством корисничког сервиса "Увид у рачун" (http://www.eps-snabdevanje.rs/kupci/Pages/Uvid-u-racun.aspx). Осим тога, провера стања врши се позивањем броја телефона за информације који је наведен на рачуну за електричну енергију.6. Зашто се бројило очитава на дужи или краћи период од 30 дана?

Одговор:

У складу са Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, оператор система, односно дистрибуција, очитава бројила електричне енергије у интервалима утврђеним као обрачунски период. Истовремено, у Методологији за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, коју доноси независно тело, а то је Агенција за енергетику Републике Србије, дефинисано је да је обрачунски период временски период који је, по правилу, календарски месец. С обзиром на то да сви календарски месеци немају 30 дана и да је очитавање условљено техничким и кадровским потенцијалом дистрибуција, бројила се очитавају у периодима који нису обавезно 30 дана. С друге стране, истом Методологијом је предвиђено да се зоне потрошње (зелена, плава и црвена) примењују на месечну потрошњу, при чему се под месечном потрошњом сматра потрошња активне енергије у временском периоду од 30 дана. Уколико је обрачунски период дужи или краћи од 30 дана, месечна потрошња се утврђује сразмерно односу броја дана у обрачунском периоду и 30 дана. На овај начин купац није оштећен, без обзира на број дана између два очитавања.7. Зашто није очитано бројило?

Одговор:

Сваки купац је, у складу са Законом о енергетици, обавезан да обезбеди несметан приступ мерном уређају. Међутим, у случајевима када бројило, из неких разлога, није доступно читачу, исто може остати неочитано. Купац који добије рачун на коме није очитана потрошња, у обавези је да дистрибуцији достави очитана стања на бројилу.8. Kaко се врши ослобађање купца од плаћања ТВ таксе?

Одговор:

Jaвнo прeдузeћe „Eлeктрoприврeдa Србиje" ниje нaдлeжнo зa oслoбaђaњe oд плaћaњa тaксe зa jaвни мeдиjски сeрвис. Зa oствaривaњe oвoг прaвa грађани трeбa дa сe oбрaтe искључивo Рaдиo-тeлeвизиjи Србиje и Рaдиo-тeлeвизиjи Вojвoдинe. Зaхтeв зa oслoбaђaњe oд плaћaњa тaксe зa jaвни мeдиjски сeрвис пoднoси сe нa oбрaсцу кojи сe мoжe прeузeти нa сajту www.rts.rs, односно http://www.rtv.rs. Зaхтeв сe доставља Рaдиo-тeлeвизиjи Србиje слaњeм докумената на aдрeсу Службa пoслoвни инжeњeринг, Кнeзa Вишeслaвa бр. 88, 11030 Бeoгрaд или eлeктрoнскoм пoштoм нa taksajms@rts.rs. За територију АП Војводина, захтев се шаље Рaдиo-тeлeвизиjи Вojвoдинe нa aдрeсу Службa РTВ тaксe, Игњaтa Пaвлaсa бр. 3, 21000 Нoви Сaд или eлeктрoнскoм пoштoм нa taksajms@rtv.rs. Напомињемо да су купци, којима је истекао период важења ослобађања од плаћања таксе (назначен у решењу које су добили од РТС/РТВ), у обавези да поново, по истој процедури, поднесу захтев РТС/РТВ како им се такса за јавни медијски сервис не би фактурисала кроз рачун за електричну енергију.9. Коме да се обрати купац који није добио рачун за утрошену електричну енергију?

Одговор:

Купац који није добио рачун за електричну енергију треба да се обрати надлежној дистрибуцији лично - на шалтеру, или путем телефона (адреса и контакт назначени су на рачуну).10. Где се може уплатити рачун без провизије?

Одговор:

Рачун се, без провизије, може уплатити на шалтеру надлежне дистрибуције.11. Да ли се рачун може уплатити путем трајног налога или e-bankinga?

Одговор:

Плаћање трајним налогом и e-bankingom је у функцији. Уговор о плаћању путем трајног налога потписан је са банкама које су се одазвале позиву за закаључење уговора, а очекујемо да се јаве и остале заинтересоване банке, којима је уговор понуђен.12. Како купац може преусмерити своју погрешно извршену уплату?

Одговор:

Купац ЈП ЕПС-у подноси писани захтев за преусмеравање уплате на исправан рачун ЈП ЕПС-а уз обавезно достављање доказа о уплати (уплатница), копије рачуна и навођење броја рачуна на који је извршио уплату, односно на који треба да се преусмери уплата.13. Да ли се може закључити споразум о исплати дуга на рате?

Одговор:

Jaвнo прeдузeћe „Eлeктрoприврeдa Србиje“ је, у кooрдинaциjи сa Влaдoм Рeпубликe Србиje, купцима електричне енергије, у више наврата, раније омогућавало репрограм дуговања. Та могућност купцима више није на располагању. Наиме, наплата утрошене електричне енергије је искључиви извор прихода који омогућава функционисање сложеног система Електропривреде Србије и делова у њеном саставу који су одговорни за производњу угља, производњу електричне енергије у хидро и термоелектранама и дистрибуцију електричне енергије. Недостатак финансијских средстава угрозио би сигурност испоруке електричне енергије за све грађане и привреду Републике Србије.14. Како да прикључим нов објекат на мрежу?

Одговор:

Добијање одобрења за прикључак, раздвајање бројила, повећање ангажоване снаге, исправност бројила и сва друга питања везана за мерне уређаје у надлежности су оператора система, односно дистрибуција.15. Коме се подноси захтев за умањење рачуна за Енергетски угроженог купца?

Одговор:

Захтев за стицање статуса угроженог купца подноси се у месту пребивалишта органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите. Енергетски угрожени купац електричне енергије је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечланa породица) које живи у једној стамбеној јединици, са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, које троши максималну количину електричне енергије. Енергетски угрожени купац је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или здравље.16. Зашто су купци у обавези да кроз рачун плаћају накнаду за повлашћене произвођаче електричне енергије?

Одговор:

Начин обрачуна, плаћања и прикупљања средстава, као и начин расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицајне мере, прописани су Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. У складу са чланом 13. Уредбе о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије: “Оператор система, снабдевач, односно гарантовани снабдевач је дужан да у рачуну који доставља крајњем купцу за приступ систему, односно испоручену електричну енергију, као посебну ставку назначи износ укупне накнаде за подстицај”, ЈП ЕПС је у обавези да обрачунава ову ставку на рачуну за електричну енергију. Износ накнаде одређен је Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и тренутно износи 0,093 дин/kWh.