Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Објашњење рачунаРачун је израђен у складу са прописима Републике Србије – са Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије, Законом о порезу на додату вредност, Законом о затезној камати, Законом о заштити потрошача, Законом о акцизама, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије​ , Уредбом о енергетски угроженом купцу, Методологијом за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и у складу са Одлуком о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање. 

 

Racun_objasnjenje_web_01    18.png 

1.       Потрошња у обрачунском периоду

Кoличина утрошене електричне енергије (kWh) у току обрачунског периода.

2.       Укупно задужење за обрачунски период

Укупан износ задужења за утрошену електричну енергију у обрачунском периоду на који се односи рачун.

3.       Дуг/преплата из претходног обрачунског пер

иода

Стање обавеза из претходног обрачунског периода и представља задужење за претходни обрачунски период увећан за камату и коригован за уплате и финансијске промене (задужења/одобрења) у току обрачунског периода.

4.       За уплату/преплата за електричну енергију 

Укупно стање обавеза тј. збир задужења за обрачунски период и дуга/преплате из претходног обрачунског периода.

 5.       Рок за плаћање

Крајњи датум до када купац треба да измири дуг. Након овог рока врши се обрачун камате на неизмирени део обавезе, а у складу са Законом  о затезној камати.

 6.       Контакт телефон

Број телефона за информације. 

7.       Адреса за приговоре 

Адреса на коју купци могу да поднесу приговор.

8.       Потрошња  у протеклих годину дана 

Укупно утрошена електрична енергија у претходних 12 месеци.

9.       Графикон потрошње

 Приказ утрошка електричне енергије по месецима у току претходне године.

10.   Потрошња у односу на исти месец претходне године

Одступање остварене потрошње купца у месецу за који се издаје рачун у односу на потрошњу у истом месецу претходне године, исказано у процентима, где се знаком (+) приказује већа потрошња, а  знаком (-) мања.

11.   Потрошња у односу на просечну потрошњу у Републици Србији у истом месецу претходне године

Одступање остварене потрошње купца у месецу за који се издаје рачун у односу на просечну потрошњу у Републици Србији за исти месец претходне године, исказано у процентима где се знаком (+) приказује већа потрошња, а  знаком (-) мања.

Racun_objasnjenje_web_02    18.png  

12.       Учешће више и ниже тарифе, односно једнотарифног мерења у укупној потрошњи исказано у процентима.

13.       Обрачунска снага (kW)

Месечна максимална активна снага која се обрачунава за сваки месец, по правилу према одобреној снази. До 31. децембра 2020. године, купцима из категорије  Домаћинство, за објекте са трофазним прикључком за које је одобрена снага  већа од 11,04 kW, али највише 17,25 kW,  снага се обрачунава за 11,04 kW, а ако је месечна потрошња активне енергије у објекту до 350 kWh, одобрена активна снага за тај календарски месец обрачунава се за 6,90 kW.

14.       Трошак гарантованог снабдевача

Тарифа за тарифни елемент „место испоруке".  Плаћа се за свако мерно место у једнаким износима сваког месеца и у месецима када нема потрошње.

15.       Обрачун утрошене електричне енергије  

Врши се по зонама потрошње на месечном нивоу. За обрачунске периоде који се разликују од 30 дана, границе зона се сразмерно померају. Уколико је мерење двотарифно, учешће појединих тарифа у свакој од зона се одређује на основу учешћа сваке од тарифа у укупној потрошњи.

16.       Цена

Јединична цена за сваки обрачунски елемент у складу са Одлуком о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање.

17.       Остварена просечна цена електричне енергије (дин/kWh)

Количник задужења за електричну енергију у обрачунском периоду и утрошене електричне енергије (kWh).

18.       Попуст 5%

Умањење рачуна за купце који су своје обавезе за утрошену електричну енергију измирили у року за плаћање рачуна. Попуст се одобрава у наредном месецу и не обрачунава се на износ накнаде за повлашћене произвођаче електричне енергије.

19.       Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије
Обрачунава се и наплаћује на основу Уредбe о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије​.

20.       Износ акцизе (стопа 7,5%)

Обрачунава се и наплаћује на основу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

21.       Умањење за енергетски угрожене купце
Одобрава се за купце који су тај статус стекли у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу.

22.       Такса за јавни медијски сервис

Обрачунава се и наплаћује на основу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

23.       Камата

Обрачунава се у складу са Законом о затезној камати применом простог процентног рачуна и обрачунава се на неизмирени део рачуна почев од првог дана након рока за плаћање. 

24.        Порука 

Порука купцима зависно од тога да ли редовно измирују своје обавезе, имају дуг или су утужени. 

25.         Уплате и финансијске промене по обрачуну за електричну енергију  

Евидентиране све уплате, финансијска задужења и одобрења по обрачуну за електричну енергију у обрачунском периоду. 

26.      Савети за уштеду у домаћинству

Предлог мера за уштеду потрошње електричне енергије у домаћинству.